小韻

vun˩  vun˥˧  vun˨˦  vuʔ(t)˩ 
序號 846
反切
韻目 八軫
聲調 上聲
韻部
譯訓 vun˥˧ (ᄝᅮᆫ〯俗ᄝᅳᆫ〯)
vun˩ vun˥˧ vun˨˦ vuʔ(t)˩

字頭

吻 䐇 刎 抆

書影

  • 洪武正韻牋第二卷第九十七䈎